BONIFACIO VEDUTTA


Where is the nearest tourist office ?
Où est le syndicat d’initiative le plus proche ?

Induve sta u piu prossimu sindicatu d’initiativa*.

Indou’ay stah hoo pyoo pros’himoo sin’dee’cat’oo dee nee syah tee vah ?
(f)ine doux est-ce tas houx pilloux pro cime houx Cyndi cas toux dyn ici hâte y va ?


What local attraction you recommend ?
Quels centres d’intérêt nous conseillez-vous ?

Chi ci si pò fà pè campassi pè sti lochi ?

Kee tchee see po fah pay camp’ah’see pay stee log’hee ?
Kitch ici peau fa paix came pas peste île eau gui ?


* Uffiziu paesanu di sviluppu perdurevule di u patrimoniu è di è ricchezze turisctiche effettive è putenziale di a Corsica.